Lower Back Pain

Si Yuan’s Balance Method: Lower Back Pain
2017 Seminars to be offered in Europe: Lisbon – Copenhagen – Amsterdam – Munich – Madrid – London: http://www.siyuanbma.com/2017-acupuncture-trainings/
Detail please see: http://www.siyuanbma.com/dr-tan-and-his-balance-method/teaching-tracks/

International Certifications
certifications

Tian Wang Bu Xin Dand08-01

Zhi Bai Di Huang Wand08-01

Xiao Chai Hu Tangd08-01

Si Wu Tang                    d08-01

Bu Zhong Yi Qi Tangd08-01

Jia Wei Xiao Yao Sand08-01

Liu Wei Di Huang Wand08-01

Gui Zhi Fu Ling Wand08-01